QUẦY LỄ TÂN


QLT01
2000x800x1100mm
Giá: 11,200,000 đ
QLT02
3000x800x1100mm
Giá: 16,300,000 đ
QLT03
2600x800x1200mm
Giá: 19,300,000 đ
QLT04
4600x800x1200mm
Giá: 26,150,000 đ
QLT05
5800x800x1200mm
Giá: 29,800,000 đ
QLT06
1800x700x1200mm
Giá: 9,300,000 đ
QLT07
2000x700x1200mm
Giá: 9,950,000 đ
QLT08
2200x700x1200mm
Giá: 10,700,000 đ
QLT09
2400x700x1200mm
Giá: 11,000,000 đ
QLT10
2400x700x1200mm
Giá: 11,500,000 đ
QLT11
2000x700x1200mm
Giá: 10,500,000 đ
QLT12
2400x700x1200mm
Giá: 11,350,000 đ
QLT13
2000x700x1200mm
Giá: 9,300,000 đ
QLT14
2400x700x1200mm
Giá: 10,200,000 đ
QLT15
2400x700x1200mm
Giá: 10,700,000 đ
QLT16
2800x700x1200mm
Giá: 12,000,000 đ
QLT17
3000x800x1200mm
Giá: 11,200,000 đ
QLT18
2000x700x1100mm
Giá: 10,400,000 đ
QLT19
2800x700x1100mm
Giá: 14,300,000 đ
QLT20
2400x800x2100mm
Giá: 14,400,000 đ
QLT21
2800x800x1100mm
Giá: 14,750,000 đ
QLT22
3600x800x1100mm
Giá: 18,800,000 đ
QLT23
2000/1800x1800x1200mm
Giá: 10,300,000 đ
QLT24
3000/2000x2000x1100mm
Giá: 25,000,000 đ
QLT25
2400/1600x1600x1100mm
Giá: 20,850,000 đ
QLT26
3600x800x1200mm
Giá: 18,350,000 đ
QLT27
3600x800x1200mm
Giá: 22,100,000 đ
QLT28
4800x800x1200mm
Giá: 31,400,000 đ
QLT29
6600x800x1200mm
Giá: 42,000,000 đ
QLT33SOI
3600x700x1100mm
Giá: 29,200,000 đ
QLT33ASH
3600x700x1100mm
Giá: 29,200,000 đ

BÀN NHÂN VIÊN


BNV01-351WN
1200x600x750mm
Giá: 1,600,000 đ
BNV01-240T
1200x600x750mm
Giá: 1,600,000 đ
BNV02-351WN
1200x600x750mm
Giá: 1,750,000 đ
BNV02-240T
1200x600x750mm
Giá: 1,750,000 đ
BNV03-351WN
1200x600x750mm
Giá: 1,850,000 đ
BNV03-240T
1200x600x750mm
Giá: 1,850,000 đ
BNV04-351WN
1200x600x750mm
Giá: 2,600,000 đ
BNV04-240T
1200x600x750mm
Giá: 2,600,000 đ
BNV05-351WN
1200x600x750mm
Giá: 2,600,000 đ
BNV05-240T
1200x600x750mm
Giá: 2,600,000 đ
BNV06-351WN
1200x600x750mm
Giá: 2,800,000 đ
BNV06-240T
1200x600x750mm
Giá: 2,800,000 đ
BNV07-351WN
1200x1600x750mm
Giá: 2,800,000 đ
BNV07-240T
1200x1600x750mm
Giá: 2,800,000 đ
BNV08-351WN
1200x600x750mm
Giá: 1,050,000 đ
BNV08-240T
1200x600x750mm
Giá: 1,050,000 đ
BNV09-351WN
1200x600x750mm
Giá: 1,250,000 đ
BNV09-240T
1200x600x750mm
Giá: 1,250,000 đ
BNV10-351WN
1200x600x750mm
Giá: 1,700,000 đ
BNV10-240T
1200x600x750mm
Giá: 1,700,000 đ
BNV11-351WN
1200x600x750mm
Giá: 1,900,000 đ
BNV11-240T
1200x600x750mm
Giá: 1,900,000 đ
BNV12-351WN
1200x600x750mm
Giá: 2,400,000 đ
BNV12-240T
1200x600x750mm
Giá: 2,400,000 đ
BNV13-351WN
1200x600x750mm
Giá: 2,000,000 đ
BNV13-240T
1200x600x750mm
Giá: 2,000,000 đ
BNV14-351WN
1200x600x750mm
Giá: 2,900,000 đ
BNV14-240T
1200x600x750mm
Giá: 2,900,000 đ
BNV15-351WN
1200x600x750mm
Giá: 1,400,000 đ
BNV15-240T
1200x600x750mm
Giá: 1,400,000 đ
BNV16-240T
1200x600x750mm
Giá: 1,900,000 đ

CỤM BÀN


CNV01-351WN
1200x1200x750mm
Giá: 2,650,000 đ
CNV01-240T
1200x1200x750mm
Giá: 2,650,000 đ
CNV02-351WN
2000x1200x750mm
Giá: 4,150,000 đ
CNV02-240T
2000x1200x750mm
Giá: 4,150,000 đ
CNV03-351WN
2400x2400x750mm
Giá: 7,350,000 đ
CNV03-240T
2400x2400x750mm
Giá: 7,350,000 đ
CNV04-351WN
3000x1200x750mm
Giá: 6,200,000 đ
CNV04-240T
3000x1200x750mm
Giá: 6,200,000 đ
CNV05-351WN
1200x1200x750mm
Giá: 2,800,000 đ
CNV05-240T
1200x1200x750mm
Giá: 2,800,000 đ
CNV06-351WN
2230x2030x750mm
Giá: 5,900,000 đ
CNV06-240T
2230x2030x750mm
Giá: 5,900,000 đ
CNV07-351WN
2000x1200x750mm
Giá: 5,100,000 đ
CNV07-240T
2000x1200x750mm
Giá: 5,100,000 đ
CNV08-351WN
2400x2400x750mm
Giá: 7,550,000 đ
CNV08-240T
2400x2400x750mm
Giá: 7,550,000 đ
CNV09-351WN
3000x1200x750mm
Giá: 7,600,000 đ
CNV09-240T
3000x1200x750mm
Giá: 7,600,000 đ
CNV10-351WN
1200x1200x750mm
Giá: 2,500,000 đ
CNV10-240T
1200x1200x750mm
Giá: 2,500,000 đ
CNV11-351WN
2230x2030x750mm
Giá: 5,300,000 đ
CNV11-240T
2230x2030x750mm
Giá: 5,300,000 đ
CNV12-351WN
2000x1200x750mm
Giá: 3,900,000 đ
CNV12-240T
2000x1200x750mm
Giá: 3,900,000 đ
CNV13-351WN
3000x1200x750mm
Giá: 6,200,000 đ
CNV13-240T
3000x1200x750mm
Giá: 6,200,000 đ
CNV14-351WN
1200x1200x750mm
Giá: 3,300,000 đ
CNV14-240T
1200x1200x750mm
Giá: 3,300,000 đ
CNV15-351WN
2230x2030x750mm
Giá: 6,300,000 đ
CNV15-240T
2230x2030x750mm
Giá: 6,300,000 đ
CNV16-351WN
2000x1200x750mm
Giá: 5,100,000 đ
CNV16-351WN
2000x1200x750mm
Giá: 5,100,000 đ
CNV17-351WN
2400x2400x750mm
Giá: 8,100,000 đ
CNV17-240T
2400x2400x750mm
Giá: 8,100,000 đ
CNV18-351WN
3000x1200x750mm
Giá: 7,600,000 đ
CNV18-240T
3000x1200x750mm
Giá: 7,600,000 đ
CNV19-351WN
1200x1200x750mm
Giá: 2,500,000 đ
CNV19-240T
1200x1200x750mm
Giá: 2,500,000 đ
CNV20-351WN
2230x2030x750mm
Giá: 5,400,000 đ
CNV20-240T
2230x2030x750mm
Giá: 5,400,000 đ
CNV21-351WN
2000x1200x750mm
Giá: 4,050,000 đ
CNV21-240T
2000x1200x750mm
Giá: 4,050,000 đ
CNV22-351WN
2400x2400x750m
Giá: 6,700,000 đ
CNV22-240T
2400x2400x750m
Giá: 6,700,000 đ
CNV23-351WN
3000x1200x750mm
Giá: 6,000,000 đ
CNV23-240T
3000x1200x750mm
Giá: 6,000,000 đ

BÀN QUẢN LÝ


BQL01-351WN
1400x1400x750mm
Giá: 3,200,000 đ
BQL01-240T
1400x1400x750mm
Giá: 3,200,000 đ
BQL02-351WN
1600x800x750mm
Giá: 5,200,000 đ
BQL02-240T
1600x800x750mm
Giá: 5,200,000 đ
BQL03-351WN
1600x800x750mm
Giá: 5,400,000 đ
BQL03-240T
1600x800x750mm
Giá: 5,400,000 đ
BQL04-351WN
1600x800x750mm/800x500x750mm
Giá: 5,200,000 đ
BQL04-240T
1600x800x750mm/800x500x750mm
Giá: 5,200,000 đ
BQL05-351WN
1600x800x750mm/800x500x750mm
Giá: 6,300,000 đ

BÀN GIÁM ĐỐC


GD01XOAN
1800x800x800mm/1600x450x650mm
Giá: 6,000,000 đ
GD01SOI
1800x800x800mm/1600x450x650mm
Giá: 6,000,000 đ
GD01ASH
1800x800x800mm/1600x450x650mm
Giá: 6,000,000 đ
GD02-XOAN
1800x800x800/1600x450x650mm
Giá: 6,100,000 đ
GD02-SOI
1800x800x800/1600x450x650mm
Giá: 6,100,000 đ
GD02-ASH
1800x800x800/1600x450x650mm
Giá: 6,100,000 đ
GD03-XOAN
1800x800x800/1600x450x650mm
Giá: 6,100,000 đ
GD03SOI
1800x800x800/1600x450x650mm
Giá: 6,100,000 đ
GD03ASH
1800x800x800/1600x450x650mm
Giá: 6,100,000 đ
GD04XOAN
1800x800x800/1800x450x650mm
Giá: 6,100,000 đ
GD04SOI
1800x800x800/1800x450x650mm
Giá: 6,100,000 đ
GD04ASH
1800x800x800/1800x450x650mm
Giá: 6,100,000 đ
GD05XOAN
1800x800x800/1600x450x650mm
Giá: 7,250,000 đ
GD05SOI
1800x800x800/1600x450x650mm
Giá: 7,250,000 đ
GD05ASH
1800x800x800/1600x450x650mm
Giá: 7,250,000 đ
GD06XOAN
1800x800x800/1600x450x650mm
Giá: 11,000,000 đ
GD06SOI
1800x800x800/1600x450x650mm
Giá: 11,000,000 đ
GD06ASH
1800x800x800/1600x450x650mm
Giá: 11,000,000 đ
GD07XOAN
1800x800x800/800x800x650/1600x450x650mm
Giá: 13,000,000 đ
GD07SOI
1800x800x800/800x800x650/1600x450x650mm
Giá: 13,000,000 đ
GD07ASH
1800x800x800/800x800x650/1600x450x650mm
Giá: 13,000,000 đ
GD08XOAN
1800x800x800/1600x450x650mm
Giá: 11,500,000 đ
GD08SOI
1800x800x800/1600x450x650mm
Giá: 11,500,000 đ
GD08ASH
1800x800x800/1600x450x650mm
Giá: 11,500,000 đ
GD09XOAN
1800x800x800/1600x500x500mm
Giá: 11,700,000 đ
GD09SOI
1800x800x800/1600x500x500mm
Giá: 11,700,000 đ
GD09ASH
1800x800x800/1600x500x500mm
Giá: 11,700,000 đ
GD10XOAN
1800x800x800/1600x450x650mm
Giá: 11,900,000 đ
GD10SOI
1800x800x800/1600x450x650mm
Giá: 11,900,000 đ
GD10ASH
1800x800x800/1600x450x650mm
Giá: 11,900,000 đ

BÀN HỌP


BH01-351wn
1800x900x750mm
Giá: 4,100,000 đ
BH02-351WN
2000x1000x750mm
Giá: 4,300,000 đ
BH02-240T
2000x1000x750mm
Giá: 4,300,000 đ
BH03-351WN
2000x1000x750mm
Giá: 4,600,000 đ
BH03-240T
2000x1000x750mm
Giá: 4,600,000 đ
BH06-351WN
2200x1200x750mm
Giá: 5,000,000 đ
BH06-240T
2200x1200x750mm
Giá: 5,000,000 đ
BH05-351WN
2400x1200x750mm
Giá: 4,600,000 đ
BH05-240T
2400x1200x750mm
Giá: 4,600,000 đ
BH04-351WN
2400x1200x750mm
Giá: 5,000,000 đ
BH04-240T
2400x1200x750mm
Giá: 5,000,000 đ
BH07-351WN
2400x1200x750m
Giá: 5,100,000 đ
BH07-240T
2400x1200x750m
Giá: 5,100,000 đ
BH08-351WN
2400x1200x750m
Giá: 5,500,000 đ
BH08-240T
2400x1200x750m
Giá: 5,500,000 đ
BH09-351WN
2400x1200x750m
Giá: 6,000,000 đ
BH09-240T
2400x1200x750m
Giá: 6,000,000 đ
BH11-351WN
2400x1200x750mm
Giá: 6,700,000 đ
BH11-240T
2400x1200x750mm
Giá: 6,700,000 đ
BH12-351WN
3000x1200x750mm
Giá: 7,500,000 đ
BH12-240T
3000x1200x750mm
Giá: 7,500,000 đ
BH13-351WN
3000x1200/1800x750mm
Giá: 8,800,000 đ
BH13-240T
3000x1200/1800x750mm
Giá: 8,800,000 đ
BH10-351WN
2800x1200x750mm
Giá: 6,400,000 đ
BH10-240T
2800x1200x750mm
Giá: 6,400,000 đ
BH14-351WN
3600x1400x750mm
Giá: 11,000,000 đ
BH14-240T
3600x1400x750mm
Giá: 11,000,000 đ
BH15-351WN
6000x1200x750mm
Giá: 13,400,000 đ
BH15-240T
6000x1200x750mm
Giá: 13,400,000 đ
BH16-351WN
3600x2000x750mm
Giá: 14,800,000 đ
BH16-240T
3600x2000x750mm
Giá: 14,800,000 đ

TỦ HỒ SƠ CAO


HSC01-351WN
800x400x1622mm
Giá: 1,700,000 đ
HSC01-240T
800x400x1622mm
Giá: 1,700,000 đ
HSC02-351WN
800x400x1622mm
Giá: 2,400,000 đ
HSC02-240T
800x400x1622mm
Giá: 2,400,000 đ
HSC03-351WN
800x400x1622mm
Giá: 2,600,000 đ
HSC03-240T
800x400x1622mm
Giá: 2,600,000 đ
HSC04-351WN
800x400x1622mm
Giá: 2,600,000 đ
HSC04-240T
800x400x1622mm
Giá: 2,600,000 đ
HSC05-351WN
800x400x1622mm
Giá: 2,750,000 đ
HSC05-240T
800x400x1622mm
Giá: 2,750,000 đ
HSC06-351WN
800x400x1622mm
Giá: 2,800,000 đ
HSC06-240T
800x400x1622mm
Giá: 2,800,000 đ
HSC07-351WN
800x400x1622mm
Giá: 3,100,000 đ
HSC07-240T
800x400x1622mm
Giá: 3,100,000 đ
HSC08-351WN
800x400x1622mm
Giá: 3,400,000 đ
HSC08-240T
800x400x1622mm
Giá: 3,400,000 đ
HSC09-351WN
800x400x2020mm
Giá: 2,050,000 đ
HSC09-240T
800x400x2020mm
Giá: 2,050,000 đ
HSC10-351WN
800x400x2020mm
Giá: 2,750,000 đ
HSC10-240T
800x400x2020mm
Giá: 3,750,000 đ
HSC11-351WN
800x400x2020mm
Giá: 3,100,000 đ
HSC11-240T
800x400x2020mm
Giá: 3,100,000 đ
HSC12-351WN
800x400x2020mm
Giá: 3,300,000 đ
HSC12-240T
800x400x2020mm
Giá: 3,300,000 đ
HSC13-351WN
800x400x2020mm
Giá: 3,400,000 đ
HSC13-240T
800x400x2020mm
Giá: 3,400,000 đ
HSC14-351WN
800x400x2020mm
Giá: 3,600,000 đ
HSC14-240T
800x400x2020mm
Giá: 3,600,000 đ
HSC15-351WN
800x400x2418
Giá: 2,400,000 đ
HSC15-240T
800x400x2418
Giá: 2,400,000 đ
HSC16-351WN
800x400x2418
Giá: 3,000,000 đ
HSC16-240T
800x400x2418
Giá: 3,000,000 đ
HSC17-351WN
800x400x2418
Giá: 3,100,000 đ
HSC17-240T
800x400x2418
Giá: 3,100,000 đ
HSC18-351WN
800x400x2418
Giá: 3,800,000 đ
HSC18-240T
800x400x2418mm
Giá: 3,800,000 đ
HSC19-351WN
800x400x2418mm
Giá: 3,850,000 đ
HSC19-240T
800x400x2418mm
Giá: 3,850,000 đ
HSC20-351WN
800x400x2418mm
Giá: 4,550,000 đ
HSC20-240T
800x400x2418mm
Giá: 4,550,000 đ

TỦ HỒ SƠ THẤP


HST01-351WN
800x400x750mm
Giá: 1,000,000 đ
HST01-240T
800x400x750mm
Giá: 1,000,000 đ
HST02-351WN
800x400x750mm
Giá: 1,650,000 đ
HST02-240T
800x400x750mm
Giá: 1,650,000 đ
HST03-351WN
800x400x750mm
Giá: 1,850,000 đ
HST03-240T
800x400x750mm
Giá: 1,850,000 đ
HST04-351WN
800x400x750mm
Giá: 2,050,000 đ
HST04-240T
800x400x750mm
Giá: 2,050,000 đ
HST05-351WN
800x400x750mm
Giá: 2,100,000 đ
HST05-240T
800x400x750mm
Giá: 2,100,000 đ
HST06-351WN
1600x400x750mm
Giá: 2,700,000 đ
HST06-240T
1600x400x750mm
Giá: 2,700,000 đ
HST07-351WN
1600x400x750mm
Giá: 2,900,000 đ
HST07-240T
1600x400x750mm
Giá: 2,900,000 đ
HST08-351WN
1600x400x750mm
Giá: 4,000,000 đ
HST08-240T
1600x400x750mm
Giá: 4,000,000 đ
HST09-351WN
800x400x826mm
Giá: 1,050,000 đ
HST09-240T
800x400x826mm
Giá: 1,050,000 đ
HST10-351WN
800x400x826mm
Giá: 1,700,000 đ
HST10-240T
800x400x826mm
Giá: 1,700,000 đ
HST11-351WN
800x400x826mm
Giá: 1,900,000 đ
HST11-240T
800x400x826mm
Giá: 1,900,000 đ
HST12-351WN
1200x400x826mm
Giá: 2,100,000 đ
HST12-240T
1200x400x826mm
Giá: 2,100,000 đ
HST13-351WN
1200x400x826mm
Giá: 2,200,000 đ
HST13-240T
1200x400x826mm
Giá: 2,200,000 đ
HST14-351WN
1600x400x826mm
Giá: 2,900,000 đ
HST14-240T
1600x400x826mm
Giá: 2,800,000 đ
HST15-351WN
1200x400x826mm
Giá: 3,100,000 đ
HST15-240T
1200x400x826mm
Giá: 3,100,000 đ
HST16-351WN
1600x400x826mm
Giá: 3,950,000 đ
HST16-240T
1600x400x826mm
Giá: 3,950,000 đ
HST17-351WN
800x400x1224mm
Giá: 1,300,000 đ
HST17-240T
800x400x1224mm
Giá: 1,300,000 đ
HST18-351WN
800x400x1224mm
Giá: 2,000,000 đ
HST18-240T
800x400x1224mm
Giá: 2,000,000 đ
HST19-351WN
800x400x1224mm
Giá: 2,200,000 đ
HST19-240T
800x400x1224mm
Giá: 2,200,000 đ
HST20-351WN
800x400x1224mm
Giá: 2,350,000 đ
HST20-240T
800x400x1224mm
Giá: 2,350,000 đ
HST21-351WN
1200x400x1224mm
Giá: 2,400,000 đ
HST21-240T
1200x400x1224mm
Giá: 2,400,000 đ
HST22-351WN
1200x400x1224mm
Giá: 2,600,000 đ
HST22-240T
1200x400x1224mm
Giá: 2,600,000 đ
HST23-351WN
800x400x1224mm
Giá: 2,700,000 đ
HST23-240T
800x400x1224mm
Giá: 2,700,000 đ
HST24-350WN
800x400x1224mm
Giá: 2,800,000 đ
HST24-240T
800x400x1224mm
Giá: 2,800,000 đ
HST25-351WN
1600x400x1224mm
Giá: 3,500,000 đ
HST25-240T
1600x400x1224mm
Giá: 3,500,000 đ
HST26-351WN
1600x400x1224mm
Giá: 3,500,000 đ
HST26-240T
1600x400x1224mm
Giá: 3,500,000 đ

TỦ DI ĐỘNG


DD01-351WN
400x500x590mm
Giá: 1,650,000 đ
DD01-240T
400x500x590mm
Giá: 1,650,000 đ
DD02-351WN
400x500x590mm
Giá: 1,400,000 đ
DD02-240T
400x500x590mm
Giá: 1,400,000 đ
DD03-351WN
400x500x590mm
Giá: 1,650,000 đ
DD03-240T
400x500x590mm
Giá: 1,650,000 đ
DD04-351WN
400x500x610mm
Giá: 1,900,000 đ
DD04-240T
400x500x610mm
Giá: 1,900,000 đ
DD05-351WN
400x500x650mm
Giá: 1,900,000 đ
DD05-240T
400x500x650mm
Giá: 1,900,000 đ
DD06-351WN
400x500x360mm
Giá: 1,400,000 đ
DD06-240T
400x500x360mm
Giá: 1,400,000 đ

BÀN TRÀ


BT01-351WN
900x500x450mm/2
Giá: 2,200,000 đ
BT01-386T
900x500x450mm/2
Giá: 2,200,000 đ
BT02-351WN
900x500x450mm
Giá: 2,500,000 đ
BT02-386T
900x500x450mm
Giá: 2,500,000 đ
BT03-351WN
900x500x450mm
Giá: 3,300,000 đ
BT03-386T
900x500x450mm
Giá: 3,300,000 đ
BT04-351WN
900x500x450mm
Giá: 2,200,000 đ
BT04-386T
900x500x450mm
Giá: 2,550,000 đ
BT05-351WN
900x500x450mm
Giá: 2,300,000 đ
BT05-386T
900x500x450mm
Giá: 2,300,000 đ
BT06-351WN
1100x600x450
Giá: 2,000,000 đ
BT06-386T
1100x600x450
Giá: 2,000,000 đ

KỆ TRANG TRÍ


KTT01-351WN/386T
300x300x1800mm*2
Giá: 3,500,000 đ
KTT02
600x350x2000mm
Giá: 3,250,000 đ
KTT03
600x300x2000mm
Giá: 1,950,000 đ
KTT04-351WN
800x300x2000mm
Giá: 3,200,000 đ
KTT04-386T
800x300x2000mm
Giá: 2,900,000 đ
KTT05
900x300x2000mm
Giá: 3,100,000 đ
KTT06-351WN
1200x300x1600mm
Giá: 3,100,000 đ
KTT06-386T
1200x300x1600mm
Giá: 3,100,000 đ
KTT07
1600x300x1200m
Giá: 2,610,000 đ
KTT08-351WN
800x300x1600
Giá: 1,950,000 đ
KTT08-386T
800x300x1600
Giá: 1,950,000 đ
KTT09-351WN
1200x400x800
Giá: 5,000,000 đ
KTT09-386T
1200x400x800
Giá: 5,000,000 đ
KTT10-351WN
600x250x300 (x2)
Giá: 2,250,000 đ
KTT10-386T
600x250x300 (x2)
Giá: 2,250,000 đ
KTT11-351WN
600x200x1200
Giá: 1,700,000 đ
KTT11-386T
600x200x1200
Giá: 1,700,000 đ
KTT12-351WN
1200x250x1600
Giá: 3,200,000 đ
KTT12-386T
1200x250x1600
Giá: 3,200,000 đ
KTT13-351WN
400x400x450
Giá: 1,400,000 đ
KTT13-386T
400x400x450
Giá: 1,400,000 đ
KTT14-351WN
900x250x900
Giá: 1,800,000 đ
KTT14-386T
900x250x900
Giá: 1,800,000 đ
KTT15-351WN
1600x200x800
Giá: 1,200,000 đ
KTT15-386T
1600x200x800
Giá: 1,200,000 đ
KTT16-351WN
600x200x800
Giá: 650,000 đ
KTT16-386T
600x200x800
Giá: 650,000 đ
KTT17-351WN
600x200x600
Giá: 750,000 đ
KTT17-386T
600x200x600
Giá: 750,000 đ
KTT18-351WN
400x200x800
Giá: 600,000 đ
KTT18-386T
KTT19-386T
Giá: 600,000 đ
KTT19-351WN
800x200x250
Giá: 420,000 đ
KTT19-386T
800x200x250
Giá: 420,000 đ
KTT20-351WN
800x200x500
Giá: 850,000 đ
KTT20-386T
800x200x500
Giá: 850,000 đ
KTT21-351WN
600x250x600
Giá: 950,000 đ
KTT21-386T
600x250x600
Giá: 950,000 đ
KTT22-351WN
800x250x1800
Giá: 2,250,000 đ
KTT22-386T
800x250x1800
Giá: 2,250,000 đ
KTT23-351WN
600x220x1600
Giá: 1,450,000 đ
KTT23-386T
600x220x1600
Giá: 1,450,000 đ
KTT24-351WN
1200x220x400
Giá: 1,300,000 đ
KTT24-386T
1200x220x400
Giá: 1,300,000 đ
KTT25
1100x250x1360
Giá: 2,510,000 đ
KTT26
900x220x1200
Giá: 1,600,000 đ
KTT27
1200x300x1600
Giá: 4,900,000 đ
KTT28-351WN
800x220x800
Giá: 1,100,000 đ
KTT28-386T
800x220x800
Giá: 1,210,000 đ
KTT29
700x300x1400
Giá: 1,600,000 đ
KTT30-351WN
700x350x1100
Giá: 1,600,000 đ
KTT30-386T
700x350x1100
Giá: 1,600,000 đ
KTT31-351WN
800x300x1800
Giá: 2,650,000 đ
KTT31-386T
800x300x1800
Giá: 2,650,000 đ
KTT32-351WN / KTT32-386T
700x400x1800
Giá: 3,800,000 đ
KTT33
250x250x800
Giá: 710,000 đ
KTT34-351WN
1200x350x1800
Giá: 5,200,000 đ
KTT34-386T
1200x350x1800
Giá: 5,200,000 đ
KTT35-351WN
800x250x600
Giá: 1,150,000 đ
KTT35-386T
800x250x600
Giá: 1,150,000 đ
KTT36-351WN
1200x350x1500
Giá: 6,110,000 đ
KTT36-386T
1200x350x1500
Giá: 6,110,000 đ
KTT37
800x300x1600
Giá: 2,000,000 đ
KTT38-351WN
800x300x1600
Giá: 2,100,000 đ
KTT38-386T
800x300x1600
Giá: 2,100,000 đ
KTT39-351WN
1200x200x900
Giá: 1,500,000 đ
KTT39-386T
1200x200x900
Giá: 1,500,000 đ
KTT40-351WN
1000x200x1000
Giá: 1,700,000 đ
KTT40-386T
1000x200x1000
Giá: 1,700,000 đ
KTT41-351WN
800x200x600
Giá: 1,000,000 đ
KTT41-386T
800x200x600
Giá: 1,000,000 đ
KTT42-351WN
1000x250x750
Giá: 1,400,000 đ
KTT42-386T
1000x250x750
Giá: 1,400,000 đ
KTT43-351WN
900x350x1800
Giá: 3,700,000 đ
KTT43-386T
900x350x1800
Giá: 3,700,000 đ
KTT44-351WN
760x350x1100
Giá: 4,100,000 đ
KTT44-386T
760x350x1100
Giá: 4,100,000 đ
KTT45
1500x250x700
Giá: 1,750,000 đ
KTT46
500x250x900
Giá: 1,100,000 đ
KTT47
600x600x850
Giá: 1,250,000 đ
KTT48-351WN
800x200x300
Giá: 550,000 đ
KTT48-386T
800x200x300
Giá: 550,000 đ
KTT49-351WN
840x250x900
Giá: 1,300,000 đ
KTT49-386T
840x250x900
Giá: 1,300,000 đ
KTT50-351WN
850x250x850
Giá: 1,250,000 đ
KTT50-386T
850x250x850
Giá: 1,250,000 đ
KTT51-351WN
600x200x900
Giá: 1,000,000 đ
KTT51-386T
600x200x900
Giá: 1,000,000 đ
KTT52-351WN
600x200x900
Giá: 1,100,000 đ
KTT52-386T
600x200x900
Giá: 1,100,000 đ
KTT53-351WN
700x200x900
Giá: 1,200,000 đ
KTT53-386T
700x200x900
Giá: 1,200,000 đ
KTT54-351WN
800x300x1500
Giá: 2,200,000 đ
KTT54-386T
800x300x1500
Giá: 2,200,000 đ
KTT55-351WN
1600x300x900
Giá: 2,500,000 đ
KTT55-386T
1600x300x900
Giá: 2,500,000 đ
KTT56-351WN
350x350x1000
Giá: 900,000 đ
KTT56-386T
350x350x1000
Giá: 900,000 đ
KTT57-351WN
1100x300x1800
Giá: 3,300,000 đ
KTT57-386T
1100x300x1800
Giá: 3,300,000 đ
KTT58-351WN
1200x200x1200
Giá: 2,300,000 đ
KTT58-386T
1200x200x1200
Giá: 2,300,000 đ
KTT59-351WN
350x350x1600
Giá: 1,400,000 đ
KTT59-386T
350x350x1600
Giá: 1,400,000 đ
KTT60-351WN
400x400x1800
Giá: 1,550,000 đ
KTT60-386T
400x400x1800
Giá: 1,550,000 đ
messenger
zalo
hotline